• Norsk
  • English

Om siden

Om Fedrerett.no

Fedrerett.no er det største dedikerte, offisielle foraet på web og Facebook i Norge som jobber for barnas rett til kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd. Organisasjonen Fedrerett jobber for en reform av Barneloven for demping av konflikter under samlivsbudd og likestilling av mor og far som omsorgspersoner.

Offisielle standpunkter for likestilling i barnefordelingssaker
Fedrerett.no har satt opp ti punkter med krav til hva som må endres i lovverket for at mor og far skal være likestilt som omsorgspersoner etter samlivsbrudd. Punktene er satt opp med tanke på at barnet skal ha tilgang til begge foreldrene gjennom oppveksten. I tillegg er punktene utarbeidet med tanke på å være mest mulig konfliktdempende. 

1. Delt omsorg etter samlivsbrudd.
Automatisk delt omsorg er et krav. BOTIDEN kan reguleres ut fra avstand og barnas alder, men 50/50 løsninger bør kunne praktiseres som en hovedregel inntil barnet når en alder hvor det selv kan bestemme. Begge foreldrene bør etterstrebe seg i å ha bopel så nær hverandre som mulig i samme perioden for at barnet skal ha det så forutsigbart som mulig i forhold til, barnehage, skole, venner, søsken, besteforeldre  og ikke minst begge foreldrene.
 
2. Fjerning av Overgangsstønaden.
Istedet foreslår fedrerett.no å omfordele engangsstønaden ved fødsel og overgangsstønaden og gi alle fødende en lovfestet rett til  fødselspermisjon. Fedrerett.no mener at en slik endring vil bidra til å senke konfliktnivået i betraktelig i barnefordelingssaker.
 
3. Samværsnekt og - sabotasje må være straffbart.
Ikke "straffbart" som i dag, men med umiddelbare og de hardeste sanksjoner som finnes, sågar varetektsfengsling og tap av omsorg, med umiddelbar virkning. Dette da samværsnekt og –sabotasje er for grov omsorgssvikt å regne, i tillegg til å være kriminelt og å skape lidelse for barna, som er ute av stand til å beskytte seg.
 
4. Falske beskyldninger må bli straffbart.
Falske beskyldninger ER ulovlig og straffbart, med inntil 21 års fengsel for falske anmelder på saker med strafferammer over fem års fengsel. Dette må følges bedre opp for å avskrekke slike lovbrudd, men også med umiddelbare sanksjoner som nevnt i punkt 3.
 
5. Påstander om vold må underbygges av beviser før samvær kan begrenses.
I alle fall hvis det ikke foreligger tekniske beviser om vold. 
 
6. Innstramming av mulighet for flytting med barnet etter samlivsbrudd.
Flytting uten begges samtykke skal stoppes fysisk og umiddelbart  å må utløse umiddelbare sanksjoner ved tap av omsorg, dersom ikke flytter kan bevise at dette er for barnets beste i en rettssak.
 
7. Vektlegging av sakkyndiges rapporter i barnefordelingssaker fjernes.
Sakkyndige utgjør den største faren for justismord og fristiller dommeren fra å fatte egne, kompetente avgjørelser. 
 
8. Økonomisk lønnsomhet ved å drive konflikt/være alene om omsorg må bortfalle.
 
9. Bidragsplikten opphører når samværsforelder ikke får se barnet.
Igjen med umiddelbar og automatisk virkning, uten rettslig belemring, og økonomisk og psykisk belastning for "samværsforelder", som er et utdatert og nedsettende uttrykk.
 
10. Raskere behandling av barnefordelingssaker.
Konflikter må kunne tvinges inn for dommer innen 48 timer. Fordi det faktisk er så akutt som dette. Alternativt kan saker bringes opp for fylkesmann eller annen lempelig instans, slik som familievernkontoret, med utvidet makt i forhold til obligatorisk mekling for begge parter.

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn