• Norsk
  • English

Vis nyhet

Vil forsterke Barneloven i nåværende form

Av: Kenneth Mikalsen
Publisert:

Fra før av har Fedrerett gått hardt ut mot Barneombud Anne Lindboe og hevdet at hun er til fare for barnets beste. Dette understreker hun ved å kreve en forsterkning av et foreldet lovsystem i forbindelse med en høringsrunde om ny Barnelov i Stortinget tidligere i høst.

Forkjemperne for at Barneloven skal praktiseres i den form den foreligger i dag eller i en forsterket form bruker som et hovedargument at fortsatt rett til å flytte uten samværsforelderens samtykke er konfliktdempende.

En av disse forkjemperne er Barneombud Anne Lindoe, som ovenfor NRK tar til orde for at barna må få tilbud om egne timer på Familievernkontoret for å snakke med en objektiv taushetsperson som har taushetsplikt for foreldrene i en reportasje TV-kanalen har laget for å forsvare dagens lovverk.

Lindboe og hennes meningsfeller ønsker altså med dette å feie en eksisterende problemstilling som omfatter konflikt mellom foreldrene under teppet ved at det skal bli enda enklere å flytte uten samværsforelderens samtykke.

I 2011 vedtok Stortinget en endring av Barnelovens §42 til å lyde:

«Barnet har rett til samvær med begge foreldra, jamvel om dei lever kvar for seg. Foreldra har gjensidig ansvar for at samværsretten vert oppfyld. Dersom ein av foreldra vil flytte, og det er avtale eller avgjerd om samvær, skal den som vil flytte, varsle den andre seinast seks veker før flyttinga.»

Etter fire år med denne paragrafen er eksemplene få i forhold til bostedsforeldre som har fått represalier for å bryte den nevnte seksukersregelen. Hele denne paragrafen kan derimot sies å ha blitt en sovende paragraf, uten noen som helst verdi for samværsforeldre som ikke blir varslet når bostedsforelderen tar barnet med seg og flytter.

Bidrar til psykiske senskader og ødelagte relasjoner

En forsterket praktisering av Barneloven slik den er i dag vil kun bidra til (om mulig) enda flere ødelagte relasjoner mellom barn og deres fedre etter samlivsbrudd. I redaksjonen ser vi blant annet stadig eksempler på menn som mottar falske voldsanklager og behandles som kriminelle mens politiet «etterforsker» saken.

Vi ser gjentatte eksempler hvor bostedsforeldre som flytter uten samværsforelderens samtykke ofte bruker avstanden til å skape et inntrykk av fare, frykt, vold og desperasjon.

Samværsforeldre som er i jobb avskjæres med dette fra muligheten til å tilby barna samme kvalitet på samværet som om man hadde bodd på samme sted som barnet. Videre vil det være enklere for bostedsforelderen å manipulere barnet for å ødelegge eller vanskeliggjøre relasjonen mellom barnet og samværsforelderen.

Ettersom avstanden ikke vil ha noen form for konfliktdempende effekt, forsøker Barneombud Anne Lindboe og hennes medløpere dermed å i vareta - til og med forsterke et system som oppmuntrer til foreldrefremmedgjøring og større konflikter. En slik unnvikelse av å løse opp i de faktiske problemstillingene er per definisjon å sikre at barna er garantert psykiske senskader i form av depresjon og angst for å nevne noe. En ekskludering fra foreldrene i en slik sammenheng vil nemlig kun føre til at barnet forteller den «objektive taushetspersonen» om situasjonen slik det kjenner situasjonen - hvor bostedsforelderen er en sentral del av livet og samværsforelderen i mange tilfeller er helt ukjent.

Fedrerett mener at Lindboes fremstilling av at en forsterking av dagens Barnelov skal bidra til konfliktdemping er høyst villedende og at hun og hennes medløpere feilaktig skyver eksempler på «mislykkede» historier om barn som har hatt delt bosted foran seg i et krampetrekk for å bevare dagen utdaterte lovverk.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn