• Norsk
  • English

Vis nyhet

Klar for likestilt foreldreskap: Barne- Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto: ukjent.

Solveig Horne leverer varene!

Av: Kenneth Erha Osariemen Mikalsen
Publisert:

Solveig Horne foreslår endring av Barneloven som innebærer at barn skal bo 50-50 hos mor og far etter samlivsbrudd.

For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) likestille foreldrene opplyser Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Les også: Fedrerett har fått svar fra statsråd Solveig Horne.

En rask gjennomlesning av pressemeldingen viser at forslaget til lovendring langt på vei er i tråd med Fedrerett sine ti punkter for krav om lovendringer, men at det nok fremdeles er en liten vei å gå før barnets beste er fullstendig i fokus.

- Felles foreldreansvar

Solveig Horne har  flere forslag til endringer i barneloven.

Departementet viser til at foreldre som er gift eller samboende når barnet blir født i dag har felles foreldreansvar både under samlivet og etter et eventuelt brudd.

Blandt foreldre som ikke er gift eller bor sammen når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene. Det er i dag bare et mindretall av foreldrene som ikke bodde sammen som har felles foreldreansvar.
 
Solveig Horne foreslår felles foreldreansvar som utgangspunkt for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født.

Når det gjelder flytting med barnet er det i dag slik at det er bostedsforelderen som har det avgjørende ordet hvis foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte innenlands.

I dag kan en bostedsforelder flytte med barnet til en annen kant av landet uten samtykke fra den andre forelderen, selv om flyttingen vil hindre en løpende samværsordning.

Statsråden sender to forslag om flytting med barn på høring. Ett forslag der dagens ordning forsterkes ved at det innføres meklingsplikt ved uenighet. Det andre forslaget er at foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet.

- Statsråden mener at det å bestemme om barnet skal flytte er en så viktig avgjørelse at den bør tas av foreldrene i fellesskap. Spesielt når flytting fører til vesentlige endringer av samværsordningen, opplyser departementet.

Samværssabotasje

Horne ønsker å gjøre det vanskeligere å sabotere samvær. Enkelte samværsforeldre opplever at dagens ordning med tvangsbot ikke fungerer godt nok og at det å hindre samvær ikke får konsekvenser for bostedsforelderen.
 
Statsråden foreslår å styrke tvangsbot som virkemiddel og at reglene skal gjøres mer forståelige og tilgjengelige. Statsråden foreslår videre at Statens innkrevingssentral overtar ansvaret for innkrevingen av tvangsbøter etter barneloven.

For å styrke mulighetene for mekling i saker om tvangsfullbyrdelse, foreslår statsråden å lovfeste at dommere kan oppnevne en sakkyndig, og/eller be om bistand fra familievernet til å hjelpe partene til frivillig oppfyllelse av samværet.
 
- Statsråden ønsker å få innspill gjennom høringen om tilbakehold eller trekk i barnebidrag kan være egnet som nytt sanksjonsmiddel, opplyser departementet.

Les mer på Dagbladets nettutgave.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn