• Norsk
  • English

Vis nyhet

Norsk forskning: Delt bosted har konfliktdempende effekt

Av: Fedrerett
Publisert:

Norsk forskning viser at delt bosted har en konfliktdempende effekt. Dette underbygges også av materiell som viser svenske barn med delt bosted har det best - uavhengig av konfliktnivå.

- "Konfliktargumentet er et nærsynt perspektiv i barnets rettspleie.  Familiekapitalen er en langsiktig ressurs i barnets liv - og må ha forrang i vurderingen av hva som er til barnets beste", sier styremedlem  i MannsForum Henrik Hammerhei Slevigen til Fedrerett.

Hammerhei Slevigen utdyper hva han mener med FAMILIEKAPITAL: - Barn har en generell profitt av å beholde mest mulig av sin nære familie i livet sitt etter et samlivsbrudd. - Foreldre, søsken, besteforeldre, onkler, tanter, nevøer etc...

- alle utgjør de en bit av barnets identitet. Det representerer en trygghet i barnets oppvekst, mener Slevigen. Behovet for at barnet skal få beholde hele sin familie intakt etter et samlivsbrudd er underkommunisert og nedvurdert. Familiekapitalen bør være et sentralt element i saker om barne"fordeling", og bør vektlegges i større grad enn i dag sier Slevigen til Fedrerett. Hva skjer om barnet ikke har kontakt med nær halve sin familie? , spør Slevigen.

- Hvordan påvirker det risikoen for barnet dersom bostedsforelder skulle bli utsatt for ulykker eller uheldige situasjoner? - Hvordan påvirker fravær av halve barnets familie ressurstilgangen i livet?

Dette gjelder spesielt omsorg, nettverk og økonomisk trygget. - Barneloven skal utredes og moderniseres. I den sammenheng bør man vektlegge barnets rett til å få videreføre sitt vante liv etter samlivsbruddet, og tilgang til hele familien bør vektlegges sterkere.

FN`s barnekonvensjon og Menneskerettskonvensjonen ivaretar disse forhold, men det bør implementeres og praktiseres sterkere i norsk rettspleie, mener Henrik Hammerhei Slevigen og MannsForum.

Delt bosted - mer eller mindre konflikt?

I rapporten ”Foreldremekling. Brukarperspektivet” (Møreforskning) (Ekeland & Myklebust, 1997, s. 99-103) viser det seg å være sammenheng mellom hvilken avtaletype foreldrene har valgt, og konfliktnivået.  Delt bosted har konfliktdempende effekt, viser norsk forskning av Ekeland og Myklebust (1997).

”Når mor har hatt foreldreansvaret alene  har konfliktnivået økt kraftig. Like ens er det økning i konflikt 1 år etter når mor har hatt daglig omsorg alene" (figur 1).

Det mest påfallende er at de som har valgt delt bosted har hatt mest nedgang i konfliktnivået. Rett før meklinga var de blant de med høyest konflikt, men disse data tyder på at selve ordninga delt bosted fører til mindre konflikt over tid.

Det mest tydelige er at de som velger mindre enn ”vanlig samvær” har en markert økning i konfliktnivå 1 år senere." (Figur 2).

Det kommer altså frem av undersøkelsen (Ekeland & Myklebust, 1997) at foreldre som har valgt delt bosted har størst nedgang i konfliktnivået etter samlivsbruddet. Før meklingen var disse foreldrene de som hadde høyest konfliktnivå, men ett år etter meklingen hadde disse foreldrene markert mindre konflikt enn i tilfellene hvor barnet bodde fast hos enten mor eller far. De foreldre som valgte mindre samvær enn ”vanlig samvær” hadde en markert økning i konfliktnivå ett år etter meklingen.

Uavhengig av hva man skulle mene om hvorvidt konfliktnivået i Sverige skulle ha gått opp eller ned etter at man innførte 7/7 som utgangspunkt i den svenske barneloven (1998) -

- så viser forskningen at de svenske barna har det bedre med delt bosted enn de barn som bare bor med en forelder (Figur 3).

Det viser at konfliktargumentet som man til stadig møter i debatten ikke er sentralt når det kommer til hva som er til barnets beste. Sverige har 20 års erfaring med delt bosted og i dag vil dobbelt så mange skilsmissebarn i alderen 3-5 år bli boende hos begge foreldre - og barna har det dokumentert bedre (Figur 4).

Norge: Få foreldre med delt bosted har et konfliktfylt forhold

(SSB, 2015) Konflikter med den andre forelderen blir sjeldnere rapportert av foreldre som har delt bosted for barna, enn blant foreldre hvor barna bor mesteparten av tiden hos én av foreldrene.

Resultatene fra nylig norsk studie av ”samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg” (Lidén, Wiik, Kitterød, Lyngstad, 2015) viser at: ”Samarbeidet mellom foreldre fungerte bedre når de hadde delt bosted enn når barna bodde mesteparten av tiden hos en av foreldrene.” I tillegg rapporterte foreldrene med delt bosted sjeldnere om konflikter med den andre forelderen.

Frode Thuen: Delt bosted har konfliktdempende effekt

I flere kronikker har professor i psykologi Frode Thuen henvist til denne norske forskning som viser at delt bosted har konfliktdempende effekt

Ifølge Frode Thuen er
“det som preger mange av konfliktene, er at far ønsker delt bosted, mens mor motsetter seg det – ofte med familieverntjenesten som et slags sannhetsvitne om at delt bosted bare er å anbefale når partene samarbeider godt. Mens forskningen viser det motsatte; nemlig at delt bosted fungerer bra i de fleste tilfeller – også når det er relativt dårlig samarbeidsklima mellom foreldrene. Det er dessuten påvist at delt bosted ofte har en konfliktdempende effekt.”

I artikkelen “Delt bosted er i mange tilfeller den beste løsningen for barna” utdyper Frode Thuen forskningen om konfliktdempende effekt.

“ Selv blant mødre som beskriver samarbeidet om barna som konfliktfylt - som er den gruppen som er mest skeptisk til delt bosted - svarer likevel seks av ti at de er rimelig fornøyd med at barna bor like mye hos begge foreldrene. Det er altså ikke slik man ofte hører, at delt bosted bare kan fungere bra når foreldrene samarbeider bra. Det fung­erer bra i de fleste tilfeller - uavhengig av foreldrenes samarbeidsklima."

HVA ER DELT BOSTED? DELT BOSTED ER IKKE 50-50

Hos Regjeringen.no står det å lese:
- Den som barnet bor fast hos kan ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet alene
– om barnet skal være i barnehage
– hvor i landet barnet skal bo
– andre større avgjørelser om dagliglivet, som fritidssysler, skolefritidsordning og
lignende.

Se også BUFDIRs egen brosjyre "Barn og brudd", side 11-12.

DELT FAST BOSTED:

- Innebærer ikke nødvendigvis at barnet bor like mye hos hver, men at foreldrene har samme avgjørelsesmyndighet
- Foreldre kan avtale delt bosted
- Retten kan i utgangspunktet ikke idømme det der foreldrene ikke har blitt enige, jfr 36,2.ledd.
- Barneloven paragraf 36,2.ledd som omhandler delt bosted innebærer at domstolen kun gis en svært snever adgang (ved «særlige grunner») til a? idømme delt bosted mot den
ene eller begge foreldres vilje

Juridisk betyr delt bosted etter samlivsbrudd at foreldrene har samme avgjørelsesmyndighet. Med andre ord, når foreldrene i henhold til §36 i barneloven skal bestemme om barnet skal bo fast hos den ene eller hos begge, så betyr det ikke at de skal velge om barnet skal bo 50-50 hos begge eller 70-30 og mest hos den ene. Det betyr at de skal avtale om begge skal ha lik avgjørelsesmyndighet, eller om den ene skal bestemme mer enn den andre. For det er nemlig mulig å velge fast bosted hos den ene, og samtidig ha 50-50, eller å velge fast bosted hos begge og ha 30-70. Dette står i BUFDIRs egen brosjyre "Barn og brudd", side 11-12.»

 Dersom de faller ned på "fast bosted" hos den ene forelderen, betyr det at denne vil ha større avgjørelsesmyndighet. §37 i barneloven forteller hva det innebærer.

Blant annet gir det bostedsforelderen rett til å flytte med barnet uten samtykke fra den andre forelderen. Dette gjelder selv om barnet bor 50% hos hver av foreldrene. Flytting må varsles seks uker før den foretas.

MEN: Selv om den andre forelderen er uenig i flytting og uttrykker dette, kan bostedsforelderen ta med barnet og flytte vekk. Om barnet ikke ønsker å flytte, så kan bostedsforelderen likevel ta med barnet og flytte vekk. Varslingen har altså ingen reell betydning. Dersom samværsforelderen ønsker å forhindre flyttingen, må vedkommende reise sak.

Les også:
Delt omsorg som utgangspunkt - hva innebærer det?

 

 

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn