• Norsk
  • English

Vis nyhet

ESA: Norge diskriminerer fedre

Av:
Publisert:

"Eftas overvåkningsorgan mener at det er ulovlig at far ikke har egen opptjeningsrett for fødselspenger, men at ordningen er knyttet til mors arbeid og inntekt. Regjeringen avviser ESAs syn", skriver Dagens Næringsliv.

– I EØS-retten er likebehandling grunnleggende. Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman til Dagens Næringsliv.

Norge har ifølge DN på plass visse krav som kun gjelder for fedre, og som begrenser tilgangen deres til betalt foreldrepermisjon. Resultatet er at mødre har mer omfattende permisjonsrettigheter.

Innenfor eller utenfor?

Minst en fjerdedel av nybakte fedre rammes av den norske ordningen, som Esa nå sier er ulovlig.

Der far er i jobb og mor er hjemmeværende, student, ufør, på arbeidsavklaringspenger eller nyinnflyttet til Norge, får far ingenting. Dersom mor ikke har vært yrkesaktiv minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden begynner, kan far glemme fedrekvoten.

Eneste alternativ er da en engangsutbetaling på rundt 50.000 kroner, altså en tidel av en normal årslønn. Far har rett på permisjon, men kun ulønnet.

Forskjellen på å være innenfor eller utenfor ordningen er altså enorm. Nærmere sagt en årslønn minus 50.000 kroner. Resultatet er da også at de aller færreste av disse fedrene har anledning til å være hjemme med sine småbarn.

Kan gå til rettssak

Esa slår fast at det faktum at mødre har mer omfattende permisjonsrettigheter er et brudd på EUs Likestillingsdirektiv.

Esa har rapportert traktatbruddet til Norge, og Esa kan til slutt bringe saken inn for Efta-domstolen dersom Norge ikke innfrirkravene om likebehandling.

Politisk handlingslammelse

Saken om selvstendig opptjeningsrett for fedre har vært diskutert politisk i en årrekke, uten at man har klart å endre ordningen.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne understreker at Norge har en raus god foreldrepengeordning.

– Jeg registrerer at Esa mener at foreldrepengeordningen er i strid med likestillingsdirektivet, fordi det stilles ulike krav til mødre og fedre ved uttak og beregning av foreldrepenger. Hvilke krav som skal være oppfylt for å motta en ytelse, vil ha stor innvirkning på budsjettet. Dette er noe ingen regjering har prioritert i sine statsbudsjetter, sier Horne til Dagens Næringsliv.

Hun sier foreløpige beregninger viser at det vil koste omtrent 600 millioner kroner i året å oppfylle ESAs krav om likebehandling mellom mødre og fedre. Men hun legger ikke ballen helt død.

– Vi vil nå se nærmere på ESAs argumentasjon og vurdere saken, sier Horne.

Senest i vår tok Høyre til orde for at far skal få egen opptjeningsrett. Flere andre partier støtter dette, i prinsippet, men politikerne har ennå ikke vært i nærheten av å gjennomføre dette til praktisk politikk.

Dette til tross for at Esa alt i fjor også havnet på samme konklusjon, i likhet med Likestillingsombudet som har berømmet ESAs syn.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn